Bulgarian  English 
  VarSys
 


Проект BG05M9OP001-1.003-0052 „Заедно за дълго“- създаване на условия за устойчива заетост във „Варсис“ ООД

Публикувано на 29.09.2016

Описание на проекта:
На 28.09.2016г. „Варсис“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Бе одобрен проект „Заедно за дълго“ - създаване на условия за устойчива заетост във „Варсис“ ООД, BG05M9OP001-1.003-0052 на обща стойност 56271,44 лева БФП, от които 47830,72 лв. европейско и 8440,72 лв.  национално съфинансиране.
„Варсис“ ООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:
 * Наемане на 2 бр. младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 1 бр. безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. на позициите "Продавач консултант“, "Техник компютърни системи" и "Програмист уеб сайтове"; 
 * Осигуряване на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца;
 * Създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места.
  След приключване изпълнението на проекта „Варсис“ ООД ще поеме ангажимента да запази работните места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин осигури заетост за срок от 24 месеца.
Реализацията на проекта ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевите групи. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни  към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проекта ще доведе до осигуряване на трайна заетост, повишаване на доходите, икономическата активност и социалната им интеграция.
 Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за трима представители на целевите групи - младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни, и безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. и социалната им и икономическа интеграция.
 Специфичните цели на проекта включват:
 1. Създаването на три нови работни места във Варсис ООД;
 2. Оборудване и обзавеждане на три нови работни места;
 3. Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за три безработни лица за срок от 12 месеца.
 Създавайки нови работни места, включително за представители на уязвимата група на безработните и неактивни младежи до 29 г., проектът ще спомогне за постигането на специфичните цели на ОПРЧР, които се фокусират върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.
 Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съзвучие със Специфична цел 1 на Инвестиционен приоритети 1 от Приоритетна ос 1 на ОПРЧР, а именно: "Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г. вкл.", както и със Специфична цел 3 на Инвестиционен приоритети 2 от Приоритетна ос 1 - "Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование".

Начало на проекта: 28.09.2016г.
Край на проекта: 28.11.2017г.


ТЪРСИ В КАТАЛОГА
Филтрирай по марка
Количка
Общо
0 лв.
Общо с ДДС:
0 лв.
Вход за клиенти
Вие не сте логнат.